Adatvédelmi tájékoztató - GDPR

ADATKEZELÉSI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ


Bevezetés

Cégünk az Európai Unió (EU 2016/679. számú (2016. április 27.-én előterjesztett), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, GDPR, általános adatvédelmi rendeletre, a továbbiakban Rendelet, valamint egyéb jogszabályi kötelezettségeinek betartása jegyében felülvizsgálta korábbi adatkezelését és adatvédelmi intézkedéseit. A személyes adatok kezelésében érintett kötelezettségekről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény is rendelkezik.

A Geopteam Méréstechnika Kft, rövid nevén az Geopteam Kft. fő tevékenysége egyéb meg nem nevezett gép, berendezés nagykereskedelme. Cégünk szerződéses üzleti kapcsolatok, számviteli kötelezettség és terméktámogatási tevékenység alapján adatkezelői feladatokat is végez. Az adatkezelés általános szabályaitól esetlegesen eltérő adatkezelési mód részleteit eseti szerződés keretében rögzítjük.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a cégünknél kezelt személyes és különleges adatok tekintetében biztosítsa az adatvédelemre, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi és működési követelmények betartását, segítse ügyfeleink, partnereink személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékozódását, elősegítse az érintett jogainak a gyakorlását.


Adatkezelő adatai

Cégnév: Geopteam Méréstechnika Kft.
Székhely: 1037. Budapest Folyondár utca 7
Cégjegyzékszám: 01 09 937525
Adószám: 22653101-2-41
Telefonszám: 36-1-220-6486
E-mail cím: info@geopteam.hu
adatvédelmi tisztviselő: Nagy Attila


ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

Adatkezelési alapelvek

Az Adatkezelési tájékoztató kapcsán felmerülő fontosabb definíciók:
Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó bármely információ.
Érintett: Az adatkezelés alanya, bármely meghatározott, személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosított vagy azonosítható természetes személy.
Azonosítható természetes személy: Az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Különleges adat: A személyes adatok faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, továbbá természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai adatok, biometrikus adatok, egészségügyi adatok, illetve a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (Pl. ujj-, vagy tenyérnyomat, DNS minta, írisz kép) rögzítése.
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Adatállomány: Egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Adattovábbítás: Az adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.
Adatkezelés korlátozása: A tárolt adatok hozzáférésének zárolása az adat megjelölése útján,
Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé már nem lehetséges.
adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adathordozás: Az adatkezelőtől kikért adatok továbbítása másik adatkezelőhöz.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.
Hozzájárulás: Az Érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más úton jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
Felügyeleti hatóság: Az állam által az Adatvédelmi Rendelet előírásának megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.
Adatvédelmi incidens: Az adatbiztonság terén bekövetkezett olyan sérelem, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


Az adatkezelés jogalapjai

Adatkezelő személyes adatot kizárólag valamely nevesített jogalapon kezelhet az alábbiak szerint:
- Az érintett hozzájárulása, azaz az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező egyéb cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
- Szerződés teljesítése, ilyen pl. az üzleti megbízás, adás-vétel, a munkaszerződés vagy egyéb polgári jogi szerződés.
- Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés.
- Adatkezelés, amely az Érintett vagy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.
- Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.


Adatvédelmi rendelkezéseink

Adatkezelésünk alapelvei

A Geopteam Kft. alapvetően gazdasági szereplőkkel folytat üzleti kapcsolatot, gazdasági szereplők publikus cégadatainak felhasználásával. Az adatvédelmi törvény által szabályozott személyes adatot a számviteli törvényben bizonylatokon feltüntetni kötelezett adatokra vonatkozóan és vevői kapcsolattartás érdekében kérünk és tárolunk, az Érintett személyes hozzájárulásával, üzleti kapcsolat létrehozása célból. Kizárólag olyan személyes adatot kezelünk, amely az üzleti cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, nem kezelünk és nem tárolunk különleges adat kategóriájába tartozó személyes adatokat. A birtokunkba került személyes adatokat mint üzleti információt is bizalmasan kezeljük, nem tesszük harmadik fél számára hozzáférhetővé, nem használjuk fel reklám célra.


Adatkezelési technikánk és biztonság

A Geopteam Méréstechnika Kft. az üzleti adatok kezeléséhez és tárolásához SAP Business One vállalatirányítási szoftverrel rendelkezik, amely egy adatbázisra építve kezeli az üzleti információinkat, ügyfél adatainkat, beleértve az adatvédelmi szempontból érintett személyes adatokat is. A rendszer belső tárhelyen fut, kizárólag cégünk munkaviszonyban lévő munkatársai rendelkeznek hozzáférési joggal.
Az SAP Business One vállalatirányítási szoftver nem teszi lehetővé számviteli bizonylaton már szereplő, kötelezően megadandó adat törlését függetlenül attól, hogy gazdasági szereplő vagy magánszemély személyes adata-e. Nem töröljük továbbá termék vagy szolgáltatás garancia- vagy licenc-jog érvényességi ideje alatt a regisztráció során kötelezően megadott személyes adatokat sem.
A technikai védelem mellett fontosnak tartjuk munkatársaink adatvédelmi felkészültségét is. Minden kolléga számára kötelezővé tettük az adatvédelmi szabályokat megismerését és maradéktalan betartását.


Honlap adatkezelése

A Geopteam Kft. honlapján megtekinthető tartalom publikus és bárki számára hozzáférhető, sem a megjeleníthető tartalom, sem az üzenetküldés lehetősége nem igényel személyes adat megadását. Felhasználóként történő regisztrálás önkéntes, az Érintett üzleti célú kapcsolat-felvételi szándéka céljából jön létre és mindössze az ár-információval ellátott termékek rendelési listájának összeállítására és elektronikus továbbítására szolgál. A megadott személyes adatokat nem használjuk fel reklámcélra, nem küldünk hírlevelet.
A regisztráció név, felhasználó név és e-mail cím megadásával történik, további adatok megadása önkéntes. A megadott személyes adatokat Érintett módosíthatja vagy törölheti, illetve írásban kérheti ezt Adatkezelőtől.  
A honlap regisztrációja által kezelt személyes adatok nincsenek közvetlen kapcsolatban és nem kerülnek automatikusan tárolásra a Geopteam Méréstechnika Kft. számviteli, partner-és árukezelési célra bevezetett SAP Business One vállalatirányítási rendszerébe.


Cégünk honlap tárhely szolgáltatója

A Geopteam Kft. a honlap fenntartásához külső tárhely-szolgáltató céget vesz igénybe, ennek keretében a honlap tartalma és a honlapon megadott személyes adatok a szolgáltató szerveren találhatók.
Cégnév: Rewaresoft Kft.
Székhely: 1185 Budapest, Szerencse u. 8/a.
Cégjegyzékszám: 01-09-894468
Adószám: 14224683-2-43
Telefonszám: +36 20 989-1713
E-mail cím: info@rewaresoft.hu
Honlap: www.rewaresoft.hu


Reklám és hírlevél

Cégünk nem küld reklám célú hírlevelet sem elektronikus sem nyomtatott formában. Fenntartjuk a jogot, hogy kapcsolattartási céllal megadott elérhetőségre eseti jelleggel terméktámogatási vagy technikai jelegű eseti értesítést küldjünk.


Csomagküldés

A személyes áruátvétel lehetősége mellett postai / futárpostai szolgáltatást is végzünk. Címre kiszállítás, vagy címről történő árufelvétel esetén kapcsolattartó személy név, cím, telefonszám megadása szükséges a sikeres és biztonságos csomagküldéshez. A megbízással egyidőben Érintett automatikusan tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a fenti szállítási adatokat átadja Adatkezelő részére és egyben felhatalmazást is ad azok átadására a csomagküldő szolgálat, mint harmadik fél részére, függetlenül attól, hogy azok személyes adatnak minősülnek-e.


Jogi keretek

Érintettek jogai és a jogérvényesítés lehetőségei

Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró Adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogokat gyakorolja:
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog), mint az adatkezelés célja, a személyes adatok jellege, az adatok kezelése és betekintése céljából felhatalmazottak köre, adatok tárolásának időtartama, a tárolás módja és biztonsága, forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
c) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
d) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
e) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a törléshez való jog), amennyiben az adatkezelés jogellenes vagy nincs más jogalapja és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, illetve a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f) kérelmére az adatkezelő kiadja a kezelt adatokat, hogy azokat továbbíthassa más adatkezelőnek (az adathordozhatósághoz való jog).
g) a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
h) a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog).

Érintett joga kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok kezelésére vonatkozhat, így az nem érintheti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét.

Adatkezelő Érintett személyes adatainak kezelésére az Érintett törlési kérelmét követően továbbra is jogosult, amennyiben az Érintett adatainak kezelése az Adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, mint
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
- a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
- a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelő Érintett személyes adatainak kezelését korlátozza, ha
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi Adatkezelő számára a személyes adatok pontosítását,
- az adatkezelés jogellenes, és Érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
- a személyes adatok további tárolására Adatkezelőnek már nincs szüksége, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
- a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogorvoslati kérdés merült fel.

Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult bármikor tiltakozni illetve jogorvoslatot kérni a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.


Hova forduljon az Érintett?

Az Érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban köteles megküldeni az alábbi elérhetőségeken keresztül, amelynek teljesítése érdekében megtett intézkedésről Adatkezelő legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 napon belül írásban válaszol.
E-mail: info@geopteam.hu
Levelezési cím: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Telefonszám: 36-1-220-6486


Adatvédelmi tisztviselő

A Geopteam Kft. a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az Érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki,
- az adatvédelmi tisztviselő neve: Nagy Attila
- elérhetősége: info@geopteam.hu


Jogorvoslat a nem megfelelő adatkezelés ellen:

1. Az érintett panaszt nyújthat be a felügyelő hatósághoz

Az Érintett adatkezelési jogsértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén az adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárást indíthat.
A NAIH elérhetőségei:
Posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://www.naih.hu

2. Adatvédelmi hatósági eljárás

A hatóság eljárása kizárólag hivatalból indítható. A hatósági határozat tartalmát a jogsértés jellege, súlya, körülményei, kihatása határozza meg.

3. Törvényességi eljárás

Az érintett bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthat.


Adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele

Jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat az adatkezelés tárgyában érintett természetes vagy jogi személy bármilyen személyes vagy elektronikus kapcsolatfelvétel esetén tudomásul veszi és elfogadja. Az Adatkezelő jogosult az Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására. A módosított Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő a honlapon közzéteszi.
Az utolsó frissítés ideje: 2021.03.13.